Ненаставно особље

РЕДНИ БР. НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ РАДНО МЕСТО
1. Бранислава Станаћев

 

Директор
2. Анита Зоротовић

 

Педагог
3. Марина Станојев

 

Секретар
4. Марија Станимиров

 

Шеф рачуноводства
5. Миодраг Ивановић

 

Домар
6. Аранка Говорчинов

 

Радник на одржавању хигијене – спремачица
7. Љиљана Лаушев

 

Радник на одржавању хигијене – спремачица
8. Горанка Ковачев

 

Радник на одржавању хигијене – спремачица
9. Драгана Кнежевић

 

Сервирка
10. Мирча Беженар

 

Библиотекар (боловање)
11. Дејан Хромиш

 

Библиотекар (замена)